Copyright Sweco

Med 15 000 ton stål byggs en ny kanal och sluss

Publicerad: 2017-10-12 11:50:21

2015 gav regeringen Sjöfartsverket i uppdrag att förbättra sjösäkerheten och framkomligheten i farlederna genom Södertälje kanal och Mälaren. Sensommaren 2016 skrevs ett kontrakt med entreprenören Züblin gällande arbetet med Södertälje sluss och kanal, som nu pågår för fullt. Spontplankor, armering och annat byggmaterial importeras via Södertälje Hamn.

2019/2020 beräknas hela Mälarprojektet vara klart. Då ska större fartyg kunna passera på sin väg till huvudstaden och Mälardalens hamnar. I praktiken innebär arbetet i Södertälje att kanalsidorna förstärks med spont för att sedan ska kunna fördjupas till samma nivå som kanalens mitt. Slussen kommer också förlängas och breddas genom att en ny sluss och bro byggs.

I projektet kommer totalt cirka 15 000 ton stål användas
Stålet består i huvudsak av spontplankor som används för att förstärka kanalsidorna och armering till de betongkonstruktioner som gjuts. En stor del av detta tas in via Södertälje Hamn. Där finns tillgång till fina stora ytor för mellanlagring och bra möjligheter att lasta om godset på pråmar för vidaretransport direkt ut i byggproduktionen. Övrigt byggmaterial, som till exempel betong, körs till slussen eller tillfälliga av- och pålastningsbryggor längs med kanalen. Via pråm eller färja transporteras de ut till rätt läge. För tillfället arbetar mer än 80 personer med projektet.

- Den största utmaningen i projektet handlar om logistik, berättar Andreas Klintberg på Sjöfartsverket. Den kommersiella sjöfarten får inte påverkas nämnvärt och när arbetena sker från pontoner och pråmar innebär det en stor utmaning. De krävs en bra samordning mellan alla enheter som arbetar längs med kanalen för att arbetet ska kunna bedrivas säkert och effektivt.

Fördelarna med projektet är många
Större fartyg innebär färre fartyg för att frakta samma mängd gods. Transportkostnaderna sänks och miljövinsterna blir fler när man i större utsträckning kan ta emot modernt tonnage som byggts med större miljökrav. Det finns också möjlighet att föra över gods som i dag går på väg och järnväg till sjöfart. På så sätt minskar trängseln på vägar och järnvägar samtidigt som säkerheten i transportsystemet totalt sett ökar.

- Vi samarbetar också med Södertälje kommun för att anlägga nya och förbättrade gång- och cykelstråk längs kanalens sidor och gångbroar, säger Andreas. Vi kommer att skapa nya mötesplatser och sittgrupper utmed kanalen så att Södertäljebor och besökare kan njuta av vattnet och den vackra miljön.

Både innan och under projektet har Sjöfartsverket varit noga med att informera och göra allmänheten delaktig i Mälarprojektet. Bland annat har en besöksplattform byggts för att intresserade ska kunna följa arbetet vid den södra delen av slussen. Den är sedan före sommaren öppnad för allmänheten och erbjuder en fin utsikt över kanalen. Sjöfartsverket har erbjudit Södertälje kommun att ta över plattformen när Mälarprojektet är avslutat. Även på Slussholmen kommer det framöver finnas möjlighet att följa arbetet med den norra slussporten, från en lite mindre besöksplattform.

Läs mer om Mälarprojektet 

Bild: Copyright Sweco.

« Tillbaka