Muddring bränslehamnen 2017

Muddringen av bränslehamnen snart klar

Publicerad: 2017-10-12 11:50:32

Muddring och slutsjömätning av bränslehamnen är snart genomförd. Nu går arbetet med att fördjupa havsbottnen in i sin slutfas, att få nya sjömätningsdata godkända av Sjöfartsverket.

Arbetet med att bygga om bränslehamnen har pågått under flera år. Att ge hamnen ett större djup har länge efterfrågats av bränslekunder med behov av att öka sina bränslevolymer. Närheten till kunderna bidrar till stora miljövinster då vägtransporterna minskar.

Själva muddringsarbetet har inneburit att en yta på 5 000 m2 till en volym av cirka 6 000 m3 nu har tagits bort. Cirka 1 000 m3 av dessa massor har varit förorenade sediment som skickats till en godkänd mottagningsanläggning. Resterande, de rena massorna, ska deponeras i en djuphåla utanför Sydhamnen. För att bestämma exakt befintligt bottendjup genomfördes en så kallad sjömätning innan muddringen startade. Med den har muddringsentreprenören kunnat reglera mängden massor som grävts upp.

- Vi har gjort dagliga kontroller av bullermängder, muddermassor, ramningskrav, sjömätningskrav, bottnens beskaffenhet och turbiditet, alltså vattnets grumlighet. Allt ska rapporteras till tillsynsmyndigheten och noteras i slutrapporten för projektet, berättar Tomas Zackrisson, miljöansvarig på Södertälje Hamn.

Den slutliga sjömätningen genomförs inom kort. Därefter skickas all ny data till Sjöfartsverket för godkännande av nya bottendjup och uppdatering av sjökort.

- Det har varit en lång väg att komma hit till slutet av projektet, berättar Tomas. Men snart är arbetet klart och våra kunder kan äntligen anlöpa med större bränslefartyg.

« Tillbaka