Så gick förhandlingarna i Mark- och Miljödomstolen

Under två dagar i början på december genomgick Södertälje Hamn sin huvudförhandling med Mark- och Miljödomstolen. Snart kommer resultatet för tre års intensivt arbete med att utöka tillståndet för bränslehamnen.

Ansökan gäller tillstånd att utöka hanteringen av bränsle, från dagens 1,2 miljoner ton till 2,2 miljoner ton. Förberedelserna för detta har varit långa och omfattande. Processen med att söka tillståndet har inneburit flertalet samrådsmöten, riskanalyser, sjömätningar och fartygssimuleringar med mera. Större volymer innebär större fartyg och då behöver hamnbassängerna muddras för att öka djupgåendet.

Under domstolsförhandlingarna nu i december har ett noga förberett arbete presenterats. Faktauppgifter och planer har gåtts igenom för att säkerställa att alla parter förstår och godkänner förslagen på hur muddringen ska genomföras och vad det innebär, bland annat för miljön. En godkänd miljödom enligt ansökan innebär att Södertälje Hamn kommer att plocka upp de mest förorenade muddervolymerna, cirka 12 000 ton, på land och transportera dem till en godkänd anläggning. De rena muddermassorna kommer att läggas i syrefattiga djuphålor, så kallade döda bottnar. Dessa blir därmed inte lika djupa och kommer lättare att kunna syresättas i framtiden.

- På Igelstavikens havsbotten finns föroreningar kvar från förr när industrierna skickade avloppsvattnet direkt ut i havet, berättar Tomas Zackrisson, projektledare för tillståndsansökan Södertälje Hamn. Det vi föreslår innebär en stor miljöförbättring för området. Bottensegmentet i Igelstaviken kommer att renas från bland annat 300 kg koppar, 15 kg kvicksilver och 0,8 kg tributyltenn.

Den 8 februari kommer Mark- och Miljödomstolen presentera sitt domslut. Ombyggnationen av Bränslehamnen kan påbörjas tidigast 2017.

« Tillbaka