IVV

Södertälje Hamn klassat som IVV-hamn

Publicerad: 2017-10-12 11:50:26

Från och med hösten 2017 är Södertälje Hamn klassificerat som en IVV-hamn, inre vattenvägar. Det innebär att fartyg som är anpassade för inlandssjöfart och IVV-certifierade tillåts hanteras i Södertälje Hamn.

Inom EU brukar inlandssjöfart kallas det femte trafikslaget och regleras av ett europeiskt regelverk som är helt skiljt från IMOs regelverk för den havsgående sjöfarten. Kraven för IVV-fartyg är inte lika höga som med havsgående fartyg. Det är logiskt eftersom sjöfart på öppet hav respektive inre vattenvägar har helt olika förutsättningar. Sverige införde EUs regelverk den 16 december 2014. Göta älv, Vänern och Mälaren är exempel på svenska inre vattenvägar.

- Inlandssjöfart är ett effektivt transportsätt som kompletterar andra transportvägar väl, som järnvägar eller lastbilar. Genom att transportera material på vatten istället för på vägar kan vi spara både miljömässigt och ekonomiskt stora resurser, berättar Per Fredman, marknads- och försäljningschef på Södertälje Hamn.

Förutom besparingar av energi, miljö och plånbok innebär transporterna på vattenvägar en högre säkerhet och betydligt mindre störande ljud och trafik på allmänna vägar. I Nederländerna svarar idag inlandssjöfarten för 47 procent av godstransportarbetet. Och i Tyskland transporterar inlandssjöfarten mer gods per år än alla tåg och lastbilar gör tillsammans i Sverige.

- I Sverige går den överväldigande delen av godstransporter med lastbil eller järnväg, trots att skicket på järnvägsnätet har ett stort behov av underhåll och lastbilstransporter är en sämre lösning ur klimat- och trängselsynpunkt, säger Per. Men innan inlands- och kustsjöfart på allvar ska kunna lyfta gods från landinfrastrukturen måste ett antal hinder avlägsnas.

Ett sådant hinder är lotsfrågan. Enligt dagens regler måste fartyg som är längre än 70 meter ha lots ombord om det färdas på inre vatten. Lotsreglerna tillkom för 30 år sedan och sedan dess har mycket hänt tekniskt med exempelvis elektroniska sjökort. Ett modernt inlandssjöfartsfartyg är i praktiken en lastbil på sjön. Men med samma mängd gods förbrukar den bara en tredjedel så mycket bränsle och är därmed överlägset lastbilen ur miljösynpunkt.

- Dessa regler måste ändras och uppdateras efter moderna förutsättningar, avslutar Per.

« Tillbaka