Containerfartyg

Södertälje Hamn ligger rätt i tiden

Publicerad: 2019-07-08 13:21:20

Att transportera gods med sjöfart är både hållbarare och effektivare än att frakta via landvägen. Södertälje Hamns utmärkta strategiska läge och pågående samarbeten när det gäller att förflytta gods från landburen transport till sjövägen ligger helt rätt i tiden.

Enligt Trafikverkets prognoser kommer dubbelt så stora godsmängder att transporteras till sjöss 2040, jämfört med nuvarande situation.

– En affär som vi ser komma är närsjöfart för containrar, dvs kortväga gods till/från Europa. Mycket av detta gods går idag med lastbil eller trailers och skulle kunna containeriseras för att gå via sjö och för dessa volymer måste vi säkerställa ytor på hamnplan, säger Robert Tingvall, vd Södertälje Hamn.

Effektivt samarbete

Idag utgör sjöfarten en marginell andel av inrikes godstransporter. Prognoser visar att godstransportarbetet kommer att öka med 64 procent till år 2040 samtidigt som inrikes transporter ska minska sina utsläpp med 70 procent till år 2030. Det är därför nödvändigt att använda både sjöfart och järnväg i betydligt större omfattning än i dag.

Här ligger Södertälje Hamns samarbete med APM terminals helt rätt i tiden.

– Tillväxttåget lanserades i januari i år och samarbetet går nu in i nästa fas. Genom effektiva, miljövänliga och intermodala järnvägslösningar mellan Södertälje Hamn och Göteborg tar det endast en natt att transportera gods mellan Stockholmsregionen och västkusten, säger Robert Tingvall.

Hållbara transporter

Samarbetet har sin grund i önskemålet från flera kunder om snabbare, bättre och mer transparenta transportlösningar i en alltmer digitaliserad värld. En viktig del är att skapa en gemensam plattform för kommunikation och tullhantering, så att bättre kontroll över var godset befinner sig kan etableras.

– Sjöfarten verkar inte isolerat från andra trafikslag utan utgör ofta en del av en logistikkedja. Södertälje Hamn är en viktig länk då man strävar efter hållbarare transporter, förklarar Robert Tingvall.

Ny handlingsplan

Om vi ska vara helt fria från koldioxidutsläpp 2045 är det nödvändigt att i framtiden använda både sjöfart och järnväg i betydligt större omfattning än idag. För att främja överflyttning av gods från väg till vatten har Regeringen tagit fram en ny handlingsplan: Handlingsplan för inrikes sjöfart och närsjöfart. Med rätt förutsättningar kan dubbelt så mycket gods fraktas på vatten år 2040.

– Sjöfarten är energieffektiv, det krävs betydligt mindre energi per transporterat ton gods på sjön än på väg. Det beror främst på sjöfartens möjligheter att ta mycket gods samtidigt som fartygen kräver mindre energi per vikt och transporterad sträcka, säger Pia Berglund, Trafikverkets nationella samordnare för inrikes sjöfart i ett pressmeddelande

Många åtgärder

Bland de 62 förslagen i handlingsplanen som lämnats till regeringen kan nämnas:
• Flytta skrymmande transporter till sjöfart, i stället för att som i nuläget bevilja dispenser på väg och järnväg.
• Klassa fler områden som inre vattenvägar för utökad sjöfart i kustnära områden.
• Framtidssäkra lotsning av fartyg, bland annat genom teknikutveckling.

« Tillbaka