Södertälje Hamn satsar klimatsmart

Publicerad: 2021-11-26 08:04:45

Södertälje Hamn verkar för en grönare framtid inom sin egen näring. – Vi är en liten del i en stor logistikkedja men kan påverka kunder, varuägare, speditörer och rederier med att välja transportvägar med så korta transporter som möjligt, säger IT-chefen Tomas Zackrisson.

Klimatsmarta hamnar är i ropet. Men vad innebär begreppet i praktiken? Enligt Tomas Zackrisson, IT-chef på Södertälje Hamn, är det en hamn som arbetar strukturerat, processtyrt och resurssnålt.

– Vi själva arbetar för en effektiv och resurssnål hantering av godset. Vi försöker reducera våra förbrukningar av el, fjärrvärme och drivmedel. Dessutom satsar vi på egen solcellsanläggning för att självproducera så mycket el som möjligt, säger Tomas.

Hållbara investeringar

För Södertälje Hamn är det viktigt att verka för att vara en "grönare" hamn i alla led – dels ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv kopplat till framtidsstrategier, dels för att det efterfrågas av allt fler kunder.

– Gröna investeringar ger ofta vinningar både för miljön och för bolagets ekonomiska resultat, konstaterar Tomas.

Miljömålet finns med i alla betydande investeringsbeslut. Det handlar om att investera i rätt teknik- och systemstöd samt fordon, maskiner, kranar och utrustning som är mest effektiva och hållbara ur ett livscykelperspektiv.

– Vi analyserar ständigt vår förbrukning av el, fjärrvärme och fordonsbränsle, och utför åtgärder som ger effekter. Vi har som målsättning att varje år reducera koldioxidavtrycken med två procent.

Vill hitta smartaste vägarna

Fokus för Södertälje Hamn är på "minsta möjliga effekter på miljön". Det handlar i grund och botten om att processkartlägga verksamheten, upptäcka onödiga moment och sedan arbeta bort dessa.

– Det gäller att hitta en standard för hur arbetsmoment ska utföras. Vi strävar efter att minska miljöavtrycken i förhållande till våra godsmängder, exempelvis koldioxidavtrycken i förhållande till hanterade ton godsmängder eller mot tusentals hanterade containers. Vi ser miljöavtrycken ur ett större globalt perspektiv. Det handlar om att hitta de smartaste vägarna för godset att flöda från producent till konsument, säger Tomas.

Enligt honom är Södertälje Hamn en liten del i en stor logistikkedja.

– Men vi kan försöka påverka kunder, varuägare, speditörer och rederier med att välja transportvägar med så korta transporter som möjligt. Skalfördelar med samlastning på fartyg eller transport på långa tågset är betydligt mer klimatsmart än ett stort antal lastbilstransporter.

Personalens förslag: Cyklar på truckar

Personalen, som i högsta grad är involverade i miljöarbetet, får miljöutbildningar och uppmuntras till att komma med förbättringsförslag.

– Ett förbättringsförslag från personalen var att installera cyklar på våra stortruckar som används för att ta sig mellan kontoret och terminalytan istället för att köra fordonen fram vid raster. Sedan styr vi hanteringen genom rutiner och riskbedömningar som ger ett standardiserat arbetssätt, och som minskar effekterna vid avvikelser.

« Tillbaka