Slussen Södertälje Sweco

Viktiga slussar för framtida sjöfart

Publicerad: 2016-10-10 13:28:17

Just nu pågår intensiva satsningar för att skapa förutsättningar för bättre sjöfart i vår region. För Södertälje Hamn ligger initiativen helt i linje med arbetet att använda sjöfart för att minska godstransporternas negativa miljöpåverkan.

I takt med att både Mälarregionen och Stockholm växer, ställs allt högre krav på säkra och miljövänliga godstransporter. Södertälje Hamn har ett unikt geografiskt läge med tillgång till farlederna genom Mälaren upp mot Västerås och Köpings hamnar, och till Stockholm. Via slussar i Stockholm och Södertälje förbinds Mälaren med Saltsjön. Sedan 2015 har Sjöfartsverket miljödom för att genomföra Mälarprojektet.

- Syftet med Mälarprojektet är att förbättra sjösäkerheten och tillgängligheten i de allmänna farlederna genom Södertälje kanal och Mälaren, berättar Nina Brundin, kommunikatör Mälarprojektet. En viktig del handlar om att bredda och förlänga Södertälje sluss och förbättra kanalen.

Satsningen är viktiga för att möjliggöra att fler transporter flyttas från väg och järnväg till sjöfart. Genom att bygga ut Södertälje sluss kan större och längre fartyg användas. På så sätt avlastas det redan hårt ansträngda vägnätet i Mälardalen och Stockholmsregionen. Tack vare Södertälje Hamns geografiska läge kommer en hel del landtransporter att flyttas till vatten, där omlastning sker till pråm för vidare transport.

- Vi får en mindre miljöpåverkan samtidigt som säkerheten i transportsystemet ökar totalt sett. En större sluss i Södertälje betyder att man kan ta emot modernt tonnage som byggts med högre miljökrav. Samtidigt minimeras sjöfartens egen miljöpåverkan och transportkostnaderna sänks. Det beror på att färre fartyg kan frakta större mängder gods, avslutar Nina Brundin.

Samtidigt pågår också ett intensivt arbete med att bygga om slussen i huvudstaden. Den kommer dock ha kvar samma kapacitet som tidigare, vilket betyder att Södertälje sluss fortfarande är den enda vägen för större fartyg in i Mälaren. Mälarprojektet beräknas vara klart under 2019, och ombyggnaden av slussen i Stockholm senast 2023.

Foto:Sweco

« Tillbaka