Med lite mod och vilja kan sjöfarten spara samhället miljoner

Frågan om Stockholms framtida bränsleförsörjning har varit aktuell i många år. Årligen transporteras cirka 3,5 miljoner ton bränsleprodukter med lastbilar i Stockholms- och Mälarregionen. Nu visar en ny rapport på stora samhällsekonomiska vinster med inlandssjöfart.

Stockholms stad och Nacka kommun har fattat beslut om att avveckla depåerna i Loudden och Berg. Samtidigt har Södertälje Hamn fått tillstånd att utöka verksamheten i bränslehamnen. I och med att det nya regelverket för inlandssjöfart är infört i Sverige finns det anledning att titta närmare på vilken typ av transporter som kan vara aktuella. Ett antal utredningar har genomförts, av bland annat Transek och WSP, och andra studier pågår just nu som berör frågan.

Ny rapport visar på sjöfartens möjligheter

Ett uttalat mål med att studera möjligheterna att distribuera flytande bränsle på de inre vattenvägarna har varit att påvisa ett möjligt alternativ till de ökade transporterna på land. WSP visar på detta i sin utredning om Stockholms framtida bränsleförsörjning, vid en nedläggning av terminalerna i Loudden och Berg.

Tack vare offentliga medel för forskning och innovation inom sjöfartsområdet har Sjöfartsverket nu haft möjlighet att fördjupa kunskapen om Inlandssjöfartens möjligheter, risker och övrig påverkan. I projektet har även Trafikverket, Södertälje Hamn, Stockholms stad och Avatar Logistics AB ingått. Tre delrapporter har författats av konsultföretag med dokumenterade erfarenheter av liknande projekt.

Stora samhällsekonomiska vinster

I den nya rapporten konstateras att analysen visar samhällsekonomisk lönsamhet av att ersätta delar av vägtransporterna med transporter med så kallade IVV-fartyg, d.v.s. inlandssjöfart. Årligen bedöms cirka 41 – 46 miljoner kronor sparas genom sänkta vägslitage-, transport- och olyckskostnader. Även mängden utsläpp minskar tydligt när vi ersätter delar av vägtransporterna med IVV-fartyg, cirka 2,5 – 2,8 miljoner kg koldioxid varje år.

Rapporten visar också att de icke prissatta effekterna bedöms positiva. Beroende på om tankbilstrafiken skulle ersättas av IVV-fartyg på låg- eller högtrafiktid, beräknas de trängselnyttor som uppstår för övriga trafikanter bidra till besparingar på upp till 20 miljoner kronor.

Läs hela rapporten här.

« Tillbaka