Södertälje Hamn säkrar regionens bränsleförsörjning

Den 8 februari kom resultatet från tre års intensivt arbete med att utöka tillståndet för Bränslehamnen. Mark- och miljödomstolen säger ja till att Södertälje Hamn nu får hantera upp till 2,2 miljoner ton bränsle, en ökning från dagens 1,2 miljoner ton.

Det utökade tillståndet bidrar till att trygga den framtida bränsleförsörjningen i Stockholmsregionen även efter stängningarna av Loudden och Bergs bränslehamnar, 2018 och 2019. Förberedelserna har varit långa och omfattande. Södertälje Hamn har haft samrådsmöten, genomfört riskanalyser, sjömätningar och fartygssimuleringar för att kunna presentera all fakta för domstolen och andra intresserade parter.

– Trots att domen var en stor framgång valde vi att skicka in ett överklagande till Övre Mark- och Miljödomstolen den 29 februari, berättar Erik Froste, vd Södertälje Hamn. Det handlar om att återlägga svagt förorenade muddermassor som innehåller TBT och om användandet av ytterligare en dumpningsplats.

Nu är förhoppningen att målet och alla detaljfrågor ska vara avgjorda innan sommaren. Ombyggnationen av Bränslehamnen kan som tidigast påbörjas 2017. Innan dess behöver Igelstaviken anpassas för de större fartyg som kommer att anlöpa kajerna. Cirka 12 000 ton förorenat bottensegment kommer att plockas upp på land för sanering, vilket innebär en stor miljöförbättring för området.

För att nödvändiga investeringsbeslut ska tas i Södertälje Hamn ABs styrelse krävs bland annat avtal med kunderna. Sedan måste även depåägare investera i nya cisterner.

– Tillståndet är positivt för Södertälje Hamn, poängterar Erik Froste. Vår hamn ligger bra placerad som en knutpunkt för hela Stockholm och Mälardalen. Närheten till kunderna bidrar till stora miljövinster då vägtransporterna minskar.

« Tillbaka