Generell info

Södertälje Hamn ligger 30 sjömil från lotsplatsen Landsort. Varje år anlöper cirka 500-700 fartyg hamnens områden; Sydhamnen, Energihamnen, Igelstakajen och Uthamnen.

I farleden mellan landsort och Södertälje Hamn är det maximala tillåtna djupgåendet 9 meter, den maximala fartygslängden 200 meter och bredden 32 meter. Dispens går att ansöka hos Sjöfartsverket. Maximal seglingsfri höjd är 50 meter undantaget Igelstakajen och Uthamnen där max höjd är 42 meter.

Fortsätter du förbi hamnområdet kommer du till Södertäljes sluss. Här passerar nära 2 000 fartyg årligen för att nå Mälaren. Slussens maximala fartygsdimensioner är 135 gånger 19 meter och djupgående 6,8 meter. Ansvaret för Slussen ligger hos Sjöfartsverket.

Karta

Här kan du se en karta över Södertälje Hamn, med information om kajnummer, djup och längd.

Se kartan

Förhandsanmälan

Fartygsanmälan måste alltid skickas och ska vara oss tillhanda senast 24 timmar innan ankomst eller senast kl. 16.00 vardagen innan helgdag.

Service för avfall, sludge och färskvatten

Avfall och sludge kan lämnas i Södertälje Hamn. Avfallsanmälan lämnas till oss senast 24 timmar före ankomst eller senast kl. 15.00 vardagen innan helgdag. Bifoga även blanketten för deklaration maskinrumsavfall vid lämning av sludge.

För att kunna garantera leverans av färskvatten behöver beställningen göras under kontorstid. Vid leverans utöver ordinarie arbetstid tillkommer en övertidskostnad.

Sjöfarts- och hamnskydd

Den 1 juli 2004 infördes ”Lag (2004:487) om Sjöfartsskydd” som reglerar säkerhet och skydd på fartyg och för hamnar. Och den 15 juni 2007 infördes ”Lag (2006:1209) om Hamnskydd” för att skydda människor, infrastruktur och utrustning i hamnarna mot allvarliga olagliga handlingar.

Tullfilter

Hamnen har ett godkänt tullfilter, som krävs för passagerartrafik.

Detta gäller på Södertälje Hamn:

  • Hamnens områden är inhägnade och skyltade. På vissa delar är inhägnaden kompletterad med larmat elstängsel och kameraövervakning.
  • Endast behörig personal har tillträde till de olika områdena.
  • Det är inte tillåtet att köra på ytorna mellan containerraderna. De får bara användas av våra containertruckar.
  • Varje fartygsanlöp erhåller en unik kod för besättningens tillträde in till området.
  • Alla personer ska vara beredda på att kunna styrka sin identitet, skäl för tillträde och visitering. 
  • Lås upp knaster (twist locks) på anvgiven plats enligt kvitto vid besök. Inga knaster får låsas upp innan ankomst till angiven plats.