Container

Hamnen hanterar cirka 35-40 000 TEU varje år, som lastas/lossas till/från fartyg/järnväg till/från bil för vidare transport ut i landet eller världen. Kapcaitet att hantera mycket större volymer finns redan förberett.

Med våra tre mobilkranar har vi kapacitet att lyfta 123, 100 respektive 45 ton.

Våra truckar, reach stackers och gaffeltruckar, har lyftkapacitet från 3 upp till 45 ton. Dagliga containertåg knyter oss samman med andra terminaler i Sverige.

Till priser längre ner på sidan >>

Värmelagring

Under vinterhalvåret värms vårt värmelagringsmagasin upp med miljövänlig fjärrvärme till några plusgrader. 

Strip & stuff

Strip, eller lossning av gods ur container, innebär att vi transporterar den ankommande lastade containern till plats för hantering, lossar den och efter en kortare mellanlagring, efter avrop, lastar hamnen upp det lösa godset till bil.

Stuff, eller lastning av gods i containers, innebär att vi tar emot löst gods som ankommer med bil eller järnväg, hämtar avsedd container från tomdepå, lastar containern, surrar (vid behov) innehållet och lyfter containern till stacken för export.

Reparation och PTI

Reparation av skadade containers och Pre Trip Inspection (PTI) erbjuds av R AquaCenter AB.

Telefonnummer: Björn Andreasson +46 70 750 7144
E-post: work@r-aquacenter.se

Tullinformation

Södertälje Hamn är AEO-certifierade, vilket innebär att vi är certifierade för tullhantering enligt EU-standard.

Genom att förvara varor på tullager kan du lagra oförtullade varor utan tidsbegränsning. Under lagringstiden tas inte tull eller annan skatt ut. Och du kan lagra varor även om inte alla importrestriktioner är uppfyllda.

Som exempel krävs det ingen importlicens för varorna så länge de ligger på tullager. Tullagret har öppet måndag-fredag, kl. 07.00-16.00.

Kontakta oss för mer information eller läs mer på Tullverkets webbplats.

DPE-status och gränskontrollstation

Södertälje hamn har DPE-status, vilket innebär att vi kan acceptera icke-animaliskt gods. Kontakta oss för information om rutiner och föreskrifter.

Planhyra och priser

Hyror utomhus för fyllda enheter/planhyra 2024

Importenheter Avgift dag 5- 6 Avgift fr.o.m. dag 7
Container / flak, storlek < 40 ft 100 kr/dag  200 kr/dag
Container / flak, 40 ft och större 200 kr/dag 400 kr/dag

För importenheter är ankomstdag plus 3 dagar hyresfria.

Exportenheter Avgift fr.o.m. dag 8
Container / flak, storlek < 40 ft 200 kr/dag
Container / flak, 40 ft och större 400 kr/dag

För exportenheter är ankomstdag plus 6 dagar hyresfria

Elanslutning av containers

 • In- och urkopplingsavgift: 503 kr per enhet.
 • Elkostnad per kalenderdag, från första dagen, inkl. daglig kontroll: 317 kr/enhet och dygn.

Transporter inom hamnområdet

 • Till/från PTI område, kyl/fryscontainer: 434 kr/enhet.
 • Till/från reparationsområdet: 434 kr/enhet.

Transport och hantering av kontrollpliktigt gods enligt Livsmedelsverket

 • Kontrollpliktiga containers enligt Livsmedelsverkets direktiv: 392 kr/enhet.
 • Transport till DPE-område: 434 kr/enhet.
 • Stuveriarbetares tid vid DPE-station, inklusive 3 tons gaffeltruck: 934 kr per timme.

Pristillägg

Förvaring av containers i frostfritt magasin, där lagerutrymmet är begränsat. Utrymmet fördelas mellan samtliga värmelagringskunder.

 • Dygnshyra från första dagen, inkl. in- och uttransport magasin: 490 kr/TEU och dygn.
 • Vägning av container, VGM/SOLAS regelverk (föraviserat): 512 kr per vägning.
 • Vägning av container, VGM/SOLAS regelverk (ej föraviserat): 946 kr per vägning.

Administrativa tjänster

 • Fraktdokument: 373 kr/dokument.
 • Tulldokument, registrering av T1 (NCTS): 209 kr/dokument.
 • Fakturaavgift: 209 kr/faktura.

Om du som containerägare uppdrar åt oss att fakturera planhyror direkt till din kund, åligger det dig att garantera kundens likviditet. Som containerägare står du för kreditrisken. Lämna information om fakturamottagare till oss via EDI eller på denna sida.

PerFredman.jpg

Kontakta Per Fredman

Marknad och försäljning, vvd
Telefon: +46 8 550 237 66
Mejl: per.fredman@soeport.se